Obchodní podmínky

OBCHODNÍ KUPNÍ SMLOUVA (VELKOOBCHODNÍ PRO MALOOBCHODY)

uzavřená mezi smluvními stranami dle občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. a v jeho aktualizovaných zněních

 

(dále jen prodávající)

I.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě jsou produkty prodávajícího dále specifikované v příloze č.

1, které je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy a dílčích objednávek

kupujícího produkty specifikované v příloze č.1 a kupující se zavazuje na základě této

smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu

dohodnutou kupní cenu.

3. Kupující bude dále prodávat předmět koupě na svůj vlastní náklad a na svůj účet.

 

II.

Ceny, platba

1. Obě strany se dohodly, že kupní cena bude splatná před dodáním zboží nebo při jeho

dodání (dobírkou).

2. Na daňovém dokladu uvede prodávající název odpovídající živnostenskému

oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění

zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek

zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny.

3. K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň

z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění.

4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle

této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn jej vrátit

prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví nový daňový

doklad s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující

v prodlení s jeho placením.

5. Minimální jednorázová velkoobchodní objednávka ze strany kupujícího musí být bez

částky DPH ve výši 2.000 Kč (Slovy: Pěttisíckorun českých). Při objednávce do částky

bez DPH 5.000 Kč se nevztahuje žádná velkoobchodní sleva.

6. Na smluvní ceny dle této smlouvy se nevztahují žádná další množstevní nebo jiné

akční slevy prodávajícího.

7. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za odebrané výrobky mezi prodávajícím a

kupujícím je tvořena množstvím jednorázové objednávky. Ceny za jednotlivé položky

předmětu smlouvy jsou uvedeny v Příloze č.1.

III.

Podmínky a závazná pravidla

1. Kupující je povinen řádně a včas vyřizovat reklamace výrobků u svých zákazníků.

Kupujícímu se doporučuje předmět koupě dále neprodávat konečným zákazníkům za

cenu nižší, než za jakou je prodáváno samotným prodávajícím v internetovém

obchodě www.obchodprokazdeho.cz .

2. Maximální prodejní cena za zboží není prodávajícím nijak stanovena.

3. Prodávající, jako výrobce, si vyhrazuje právo změny cen svých výrobků a produktů.

Pokud tedy dojde např. ke snížení cen za zboží, má kupující právo přizpůsobit své

koncové prodejní ceny cenám.

4. Kupující  akceptuje Obchodní podmínky pro

dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí

právě těmito obchodními podmínkami uvedenými na www.obchodprokazdeho.cz , které jsou

zároveň pro obě strany závazné.

5. Jakékoliv využívání obrazových, grafických, zvukových nebo textových podkladů

prodávajícího, převzatých z jeho tištěných nebo elektronických zdrojů, jsou možné

pouze pokud zboží zakoupil ve velkoobchodě nebo je prodejce tohoto zboží.

IV.

Dodání zboží

1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží na základě objednávky,

vystavené v objednávkovém systému na www.obchodprokazdeho.cz po registraci v záložce

Pro dodavatelé. 

2. Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje prodávající, pokud se s kupujícím

nedohodne jinak. Náklady za dopravu nese standardně kupující, pokud se

s prodávajícím nedohodnou jinak.

V.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné

užívání tohoto zboží.

2. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo

právem třetích osob.

3. V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je

kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít

písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

4. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez

zbytečného odkladu vyjádřit, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést,

z jakého důvodu tomu tak je. U uznané reklamace je povinen dodat kupujícímu na svůj

náklad stejné zboží nebo uhradit kupní cenu na účet kupujícího.

5. V reklamaci uplatní kupující jedno z práv z odpovědnosti za vady, které odpovídají

úpravě obchodního zákoníku.

VI.

Možnost odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení

s dodáním zboží delší jak 30 kalendářních dní a dále nezaplacení daňového dokladu

s prodlením delším jak 30 kalendářních dní a dále nedodržování podmínek závazných

pravidel dle odstavce III. této smlouvy.

2. Dále je za podstatné porušení smlouvy považováno poškozování dobrého jména

prodávajícího ze strany kupujícího při prodeji jiným subjektům nebo osobám, zvláště pak za

jeho nedodržování reklamačních podmínek.

3. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost úhrady daňových dokladů za dodávku

předmětu plnění dodaného včas a dané kvalitě.

VII.

Rozhodčí doložka

1. Vztah mezi účastníky této smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak, se řídí platnými a účinnými

ustanoveními právního řádu České republiky. Smluvní strany se tak dohodly v případě vzniku

sporu stanovit jako rozhodné právo platné a účinné právní předpisy České republiky.

2. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany

řešit především vzájemnou dohodou.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi nimi, vzniklé z právních vztahů

založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení

podle zákona č. 216/1994 Sb., a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České

republiky a Agrární komoře České republiky.

4. Rozhodčí řízení bude zahájeno doručením písemné žaloby Rozhodčímu soudu

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

5. Náklady na rozhodčí řízení se řídí Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, jež tvoří přílohu

Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České

republiky.

6. Smluvní strany se zavazují, že rozhodčí nález splní dobrovolně. V případě, že nedojde k

dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu, může být rozhodčí nález vykonán soudní cestou, s

čímž smluvní strany podpisem této smlouvy vyslovují souhlas.

VIII.

Ostatní smluvní ujednání

1. Tento smluvní vztah se řídí obchodním zákoníkem a právními předpisy platnými na území

České republiky.

 

 

Neočekávaná chyba aplikace

Neočekávaná chyba aplikace  :-(

Nastala neočekávaná chyba aplikace, která zabraňuje dokončení vašeho požadavku. Chybu jsme zaznamenali a budeme co nejdříve pracovat na jejím odstranění.

Pokračovat můžete na úvodní stránku portálu obchodprokazdeho.

Děkujeme za pochopení.