Práva a povinnosti při reklamacích 

Pro reklamaci nebo informace se obraťte na kontaktní údaje, které jsou uvedené na dokladu, nebo v objednávce Vámi zakoupeného zboží. 
Reklamace zboží jsou běžnou součástí nakupování. Víte, na co máte při reklamacích právo, jaké jsou vaše povinnosti zákazníka a prodejcem?

Reklamační řád pro internetový obchod www.obchodprokazdeho.cz

Reklamační řád upřesňuje postup zákazníka v případě, že přes veškeré úsilí společnosti o zachování vysoké kvality nabízeného zboží vznikne na straně zákazníka oprávněný důvod k uplatnění práv z odpovědnosti za vady prodávaného zboží.

Prevence

Při výběru zboží je nutné, aby zvolený typ, barva, druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu užití zboží.


Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Zvláště je nutné zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.


Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba (pokud je vyžadována). Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba a manipulace zboží může podstatně zkracovat jeho plnou funkčnost a životnost.


Základní podmínky reklamace

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie, správná funkčnost nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.


Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.


Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní. Zákazník by měl předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné s kompletním příslušenstvím.
Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

Místo a způsob uplatnění reklamace:

Zákazník může uplatnit reklamaci osobně, či zaslat přímo na adresu prodejce, která je uvedena na objednávce nebo paragonu zakoupeného zboží.


Jakmile zákazník uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, například právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s prodejcem nebo jím pověřeným pracovníkem jinak.

Lhůty pro uplatnění reklamace


Právo z odpovědnosti za vady musí být uplatněno v záruční době. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení reklamace byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud je výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, zákazníkovi zůstává původní paragon.


Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet

 
Elektronické obchodování se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, který byl 1.ledna 2014 nahrazen zákonem č. 89/2012 Sb., novým občanským zákoníkem. Důležité jsou v tomto zákoně paragrafy § 53 a § 53a (Smlouvy uzavírané pomocí prostředků komunikace na dálku) a § 612 až § 627 (Shoda s kupní smlouvou, záruka, odpovědnost za vady). 

 
Pokud nebude Váš požadavek vyřízen, napište nám.

 

Reklamační protokol ke stažení zde.