banner

Firma: Pneuman Distribuce s.r.o.
IČ: 03809625
DIČ: 03809625
Adresa: Hradební 81 81, Český Krumlov 38101


Obchodní podmínky společnosti je prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  

1.        Úvodní ustanovení

1.1.       Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)výše uvedené obchodní společnosti(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese obchodprokazdeho.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.       Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.       Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.       Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.       Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.       Uživatelský účet

2.1.       Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.       Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. [JA5] Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.       Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.       Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.       Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.       Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.       Uzavření kupní smlouvy

3.1.       Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.       Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.       Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.       Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.    informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.       Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.       Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.       Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.       Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4.       Cena zboží a Platební podmínky

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 v hotovosti v provozovně prodávajícího

 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

4.2.       Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3.       Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.       V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.       V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.       Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající nemusí být plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.       Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line,v případě technického výpadku do 48 hodin.

 

5.       Odstoupení od kupní smlouvy

5.1.       Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.       Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena na hlavní straně e-shopu.

5.3.       V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.       V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

5.5.       Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.       Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.       Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.       Přeprava a dodání zboží

6.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

7.       Práva z Vadného plnění

7.1.       Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2.       Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.       Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.       Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5.       Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6.       Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

8.       Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1.       Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.       Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@obchodprokazdeho.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.       Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5.       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.       Ochrana osobních údajů

9.1.       Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.       Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo 776 180 686(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.       Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.       Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.       Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.       Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.       Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.       V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

10.    Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1.   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2.   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

11.     Doručování

11.1.   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

12.     Používání cookies 

12.1 Webové stránky a online služby společnosti Boží obchod  s.r.o. mohou používat tzv. cookies. Cookies umožňují používat nákupní košíky a personalizovat Vaši zkušenost na našem webu. Informují nás o tom, jaké části našeho webu lidé navštěvují. Pomáhají nám měřit efektivitu reklam a webových hledání a poskytují nám pohled do chování uživatelů. Na základě těchto informací potom můžeme zkvalitňovat naši komunikaci a služby.

12.2 Protože se cookies na našich webových stránkách používají, jejich blokování Vám může zabránit používat některé části těchto webů.

12.3 Na našem webu a dalších online službách používáme následující kategorie:

Kategorie 1 – Nezbytně nutné cookies
Tyto cookies jsou nezbytné pro procházení našich webových stránek a používání jejich funkcí. Bez těchto cookies nemohou fungovat služby jako nákupní nebo elektronická fakturace.

Kategorie 2 – Výkonové cookies
Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak používáte naše webové stránky – například jaké stránky navštěvujete nejčastěji. Tato data mohou být používána k optimalizaci našich webů a zjednodušování orientace na nich. Tyto cookies rovněž slouží k informování partnerských subjektů o tom, že jste na některých z našich webů přešli ze stránek partnera nebo že vaše návštěva byla výsledkem nákupu produktu nebo služby od nás, včetně detailů o nakoupeném produktu nebo službě. Tyto cookies neshromažďují informace, které by vás identifikovaly. Všechny informace shromážděné těmito soubory cookie jsou sdružovány a tedy jsou anonymní.

Kategorie 3 – Funkční cookies
Tyto cookies umožňují našim webům pamatovat si vaše volby při procházení. Také si můžeme pamatovat prvky jako velikost textu, písma a další přizpůsobitelné prvky webu. Tyto cookies se rovněž mohou používat ke sledování toho, jaké produkty jste si už prohlédli, aby nedocházelo ke zbytečnému opakování. Informace shromažďované těmito soubory cookie vás osobně neidentifikují a nelze je použít ke sledování vašeho prohlížení jiných webových stránek než obchodprokazdeho.cz.

 

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

 

Dodatek k obchodním podmínkám

OBCHODNÍ KUPNÍ SMLOUVA (VELKOOBCHODNÍ PRO MALOOBCHODY)

uzavřená mezi smluvními stranami dle občanského zákoníku

č. 89/2012 Sb. a v jeho aktualizovaných zněních

 

(dále jen prodávající)

I.

Předmět koupě

1. Předmětem koupě jsou produkty prodávajícího dále specifikované v příloze č.

1, které je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy a dílčích objednávek

kupujícího produkty specifikované v příloze č.1 a kupující se zavazuje na základě této

smlouvy dodané zboží převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu

dohodnutou kupní cenu.

3. Kupující bude dále prodávat předmět koupě na svůj vlastní náklad a na svůj účet.

 

II.

Ceny, platba

1. Obě strany se dohodly, že kupní cena bude splatná před dodáním zboží nebo při jeho

dodání (dobírkou).

2. Na daňovém dokladu uvede prodávající název odpovídající živnostenskému

oprávnění, identifikační číslo, místo podnikání, údaje o splatnosti, údaje o uskutečnění

zdanitelného plnění, údaje o dodaném zboží s uvedením počtu dodaných jednotek

zboží a jeho jednotlivé ceny s uvedením výsledné ceny.

3. K fakturované ceně prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítává daň

z přidané hodnoty odpovídající zákonné úpravě v době plnění.

4. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat veškeré náležitosti dohodnuté podle

této smlouvy nebo bude obsahovat nesprávné náležitosti, je kupující oprávněn jej vrátit

prodávajícímu do data splatnosti. V takovém případě prodávající vystaví nový daňový

doklad s novým datem splatnosti a do uplynutí nového data splatnosti není kupující

v prodlení s jeho placením.

5. Minimální jednorázová velkoobchodní objednávka ze strany kupujícího musí být bez

částky DPH ve výši 2.000 Kč (Slovy: Pěttisíckorun českých). Při objednávce do částky

bez DPH 5.000 Kč se nevztahuje žádná velkoobchodní sleva.

6. Na smluvní ceny dle této smlouvy se nevztahují žádná další množstevní nebo jiné

akční slevy prodávajícího.

7. Smluvní strany se dohodly, že kupní cena za odebrané výrobky mezi prodávajícím a

kupujícím je tvořena množstvím jednorázové objednávky. Ceny za jednotlivé položky

předmětu smlouvy jsou uvedeny v Příloze č.1.

III.

Podmínky a závazná pravidla

1. Kupující je povinen řádně a včas vyřizovat reklamace výrobků u svých zákazníků.

Kupujícímu se doporučuje předmět koupě dále neprodávat konečným zákazníkům za

cenu nižší, než za jakou je prodáváno samotným prodávajícím v internetovém

obchodě www.obchodprokazdeho.cz .

2. Maximální prodejní cena za zboží není prodávajícím nijak stanovena.

3. Prodávající, jako výrobce, si vyhrazuje právo změny cen svých výrobků a produktů.

Pokud tedy dojde např. ke snížení cen za zboží, má kupující právo přizpůsobit své

koncové prodejní ceny cenám.

4. Kupující  akceptuje Obchodní podmínky pro

dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí

právě těmito obchodními podmínkami uvedenými na www.obchodprokazdeho.cz , které jsou

zároveň pro obě strany závazné.

5. Jakékoliv využívání obrazových, grafických, zvukových nebo textových podkladů

prodávajícího, převzatých z jeho tištěných nebo elektronických zdrojů, jsou možné

pouze pokud zboží zakoupil ve velkoobchodě nebo je prodejce tohoto zboží.

IV.

Dodání zboží

1. Prodávající dodá kupujícímu objednané zboží na základě objednávky,

vystavené v objednávkovém systému na www.obchodprokazdeho.cz po registraci v záložce

Pro dodavatelé. 

2. Dopravu zboží do místa určení zabezpečuje prodávající, pokud se s kupujícím

nedohodne jinak. Náklady za dopravu nese standardně kupující, pokud se

s prodávajícím nedohodnou jinak.

V.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží bude mít vlastnosti zabezpečující řádné

užívání tohoto zboží.

2. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží nemá právní vady, tedy že není zatíženo

právem třetích osob.

3. V případě, že dodané zboží bude mít vady jakosti, množství nebo právní vady, je

kupující oprávněn tyto vady u prodávajícího reklamovat. Reklamace musí mít

písemnou formu a musí v ní být uvedeno, jakým způsobem se vady projevují.

4. V případě, že prodávající obdrží reklamaci kupujícího, je povinen se k ní bez

zbytečného odkladu vyjádřit, zda vadu uznává nebo v případě, že ji neuznává, uvést,

z jakého důvodu tomu tak je. U uznané reklamace je povinen dodat kupujícímu na svůj

náklad stejné zboží nebo uhradit kupní cenu na účet kupujícího.

5. V reklamaci uplatní kupující jedno z práv z odpovědnosti za vady, které odpovídají

úpravě obchodního zákoníku.

VI.

Možnost odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají prodlení

s dodáním zboží delší jak 30 kalendářních dní a dále nezaplacení daňového dokladu

s prodlením delším jak 30 kalendářních dní a dále nedodržování podmínek závazných

pravidel dle odstavce III. této smlouvy.

2. Dále je za podstatné porušení smlouvy považováno poškozování dobrého jména

prodávajícího ze strany kupujícího při prodeji jiným subjektům nebo osobám, zvláště pak za

jeho nedodržování reklamačních podmínek.

3. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.

4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost úhrady daňových dokladů za dodávku

předmětu plnění dodaného včas a dané kvalitě.

VII.

Rozhodčí doložka

1. Vztah mezi účastníky této smlouvy, nestanoví-li smlouva jinak, se řídí platnými a účinnými

ustanoveními právního řádu České republiky. Smluvní strany se tak dohodly v případě vzniku

sporu stanovit jako rozhodné právo platné a účinné právní předpisy České republiky.

2. Všechny spory, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou smluvní strany

řešit především vzájemnou dohodou.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory mezi nimi, vzniklé z právních vztahů

založených touto smlouvou nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení

podle zákona č. 216/1994 Sb., a to Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České

republiky a Agrární komoře České republiky.

4. Rozhodčí řízení bude zahájeno doručením písemné žaloby Rozhodčímu soudu

při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

5. Náklady na rozhodčí řízení se řídí Pravidly o nákladech rozhodčího řízení, jež tvoří přílohu

Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České

republiky.

6. Smluvní strany se zavazují, že rozhodčí nález splní dobrovolně. V případě, že nedojde k

dobrovolnému splnění rozhodčího nálezu, může být rozhodčí nález vykonán soudní cestou, s

čímž smluvní strany podpisem této smlouvy vyslovují souhlas.

VIII.

Ostatní smluvní ujednání

1. Tento smluvní vztah se řídí obchodním zákoníkem a právními předpisy platnými na území

České republiky.